DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie ze środków UE

Łukasz Skiba LS-trade w dniu 31 maja 2017r. podpisał z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Umowę nr RPSW.02.05.00-26-0405/16-00 o dofinansowanie Projektu „Dywersyfikacja działalności firmy Łukasz Skiba LS-trade, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej świadczenie nowych usług lakierowania proszkowego i czyszczenia sodą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w LS-trade innowacyjnych technologii procesowych, które pozwolą wprowadzić do oferty nowe usługi – lakierowanie proszkowe, czyszczenie sodą i kompleksową usługę lakierowania proszkowego i czyszczenia sodą. W ramach projektu Firma zamierza zakupić wyspecjalizowany sprzęt w postaci: urządzenia do czyszczenia sodą i lakierni proszkowej oraz stronę internetową. Dzięki tym wydatkom inwestycyjnym możliwa będzie dywersyfikacja działalności.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  • wprowadzenie innowacji procesowych – technologia lakierowania proszkowego, technologia „SodaBlaster SB-500 Trailer” zastosowana do świadczenia usługi czyszczenia sodą,
  • wprowadzenie innowacji produktowych – lakierowanie proszkowe i czyszczenia sodą,
  • wprowadzenie innowacji nietechnologicznej – wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych, które wynikać będą z powstania strony internetowej Firmy,
  • wzrost zatrudnienia o 3 nowe etaty.

Główne elementy projektu obejmują wzmacnianie działalności w zakresie innowacji, wyższej wartości dodanej, a w ten sposób do rozszerzenia i internacjonalizacji działalności. LS-trade jako Firma z sektora MŚP, poprzez inwestycje w nowoczesne linie technologiczne i wprowadzenie do oferty nowych usług: lakierowanie proszkowe, czyszczenie sodą i kompleksową usługę lakierowania i czyszczenia, sprzyja tworzeniu innowacyjnych usług, tym samy realizuje wyżej wskazane cele.

Całkowita wartość Projektu wynosi 438.618,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład UE) wynosi 282.880,00 PLN

unia europejska projekt